1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie zgłoszenia pobytu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 2. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu.
 3. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i spisanie zgłoszenia pobytu.
 4. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, adres, dane dotyczące pobytu i adres e-mail oraz składa podpis. Gość może także wyrazić wolę otrzymywania informacji handlowych na podany adres e-mail. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do przyjęcia należności z góry w formie 100% przedpłaty przed wydaniem klucza do pokoju.
 6. Gość powinien zawiadomić  recepcję hotelową o zauważonej szkodzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Całodobowy numer telefonu do Recepcji: wew. 100 lub 111.
 7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę /nie dotyczy pobytów pakietowych/.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach: 7.00 - 22.00.
 11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób, według obowiązującego cennika.
 12. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 10 lat powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.  Za zachowania dzieci, w tym spowodowane szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci
 13. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8.04.2010 r.o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach oznaczonych.
 14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, przez najmującego pokój gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
 15. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach hotelowych  grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń komputerowych oraz RTV.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte.
 20. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, które nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą do odebrania w recepcji przez okres 3 miesięcy, osobiście lub za pośrednictwem kuriera  - zamówionego przez Gościa na jego koszt. W przypadku nieodebrania zapomnianych rzeczy Hotel przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 22. Administratorem Twoich danych osobowych jest PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR Sp.k. z siedzibą w Rytrze, 33-343 Rytro 380, KRS 0000720510. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail recepcja@perlapoludnia.pl 
 23. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. Podczas wypełnienia dokumentu pn. „Zgłoszenie pobytu”– po wypełnieniu przez Gościa przedmiotowego dokumentu dochodzi do zawarcia pomiędzy nami umowy o świadczenie usług hotelarskich. Wówczas przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc zawrzeć umowę o świadczenie usług hotelarskich. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych w dokumencie, nie będziemy mogli świadczyć usług umową przewidzianych.  Dane pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
  2. W momencie oświadczenia woli Gościa o chęci uzyskania innych usług hotelarskich (usługa SPA, basen) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi wykonanie usługi hotelarskiej lub/i innych podobnych usług świadczonych przez Hotel. Dane osobowe podawane w celu skorzystania z usługi SPA (np. w przypadku wywiadu przed zabiegiem) są danymi osobowymi o szczególnej kategorii (dane o stanie zdrowia). Administrator ma prawo przetwarzać te dane, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych o szczególnej kategorii, nie będzie możliwe wykonanie przez Hotel usługi SPA. Dane pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
  3. W przypadku, gdy Gość wyraził dobrowolną zgodę na marketing bezpośredni i otrzymywanie informacji handlowych w formie usługi Newsletter, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 a RODO) przez czas realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do czasu wycofania przez Gościa zgody w w/w zakresie.
  4. W celu badanie satysfakcji Gościa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora, jakim jest badanie statystyczne zadowolenia Gości z usług Hotelu. Opinię Gościa przechowujemy przez  okres do 1-ego roku od jej wyrażenia.
  5. W celu możliwość kontaktu z przedstawicielami firmy, która składa zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dozwolone jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, którym jest konieczność nawiązywania pomiędzy nami relacji. Administrator przetwarzane dane osobowe przez okres wykonywania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne byśmy mogli nawiązać kontakt.
  6. W celu dokonania transakcji zakupu, wystawienia faktury, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i  c RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest nie tylko umowa, ale też przepis prawa. Gdy zażądasz od nas faktury na firmę, będziemy mogli ją wystawić jedynie, gdy podasz nam wymagane przez nas w formularzu dane. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli wystawić faktury. Mamy także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, co wynika z przepisów prawa. Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez czas wskazany przepisami prawa.
  7. wypełnienia zainicjowanego przez Gościa procesu reklamacyjnego – przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacji na podstawie przepisu prawa i w związku z wykonywaną umową przez okres wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
  8. realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres dochodzenia roszczeń przez Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).
 24. Monitoring wizyjny
  W Hotelu funkcjonuje monitoring wizyjny. Przesłanką jego stosowania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), zaś w przypadku pracowników - na podstawie wyżej wymienionego artykułu w związku z art. art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Celem przetwarzania danych z monitoringu Hotelu jest:
  1. zapewnienie bezpiecznych Gości i innych osób przebywających na terenie Hotelu oraz w jego otoczeniu,
  2. wyjaśnianie wszelkich powstałych sytuacji konfliktowych,
  3. ograniczanie dostępu do Hotelu i jego terenu osób nieuprawnionych.

   Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu obejmuje recepcję Hotelu, przechowalnia sprzętu oraz pływalnię.

   Dane z  monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni, następnie zostaną trwale usunięte, chyba że z uwagi  na  szczególną okoliczność (np. wypadek, przestępstwo karne)  konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy niż 14 dni.

 25. Gościowi przysługuje prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia swoich danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  7. przenoszenia danych;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 26. Dane osobowe Gościa mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Administratorem jedynie w celu związanym z realizacją umów świadczonych przez Administratora, w tym:
  1. podmiotom współpracującym z Hotelem przy wykonywaniu umów o świadczenie usług hotelarskich; partnerom biznesowym, którzy dostarczają towary, usługi i oferty
  2. podmiotowi hostującemu strony internetowe Hotelu;
  3. kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem;
  4. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem;
  5. gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności;
  6. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu;
  7. firmom z zakresu ochrony danych osobowych.

   Więcej na temat odbiorców danych możesz przeczytać w naszej „Polityce prywatności” na stronie internetowej lub w obowiązkach informacyjnych wywieszonych w Hotelu.

 27. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 28. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz  stwierdzone zniszczenia.
 29. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.