Regulamin korzystania z centrum SPA i Wellness

Regulamin korzystania z centrum SPA i Wellness

1.Spa jest strefą ciszy i relaksu.

2.Na terenie Spa należy zachować szczególną ostrożność.

3.Na terenie Spa obowiązuje zakaz:

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek, wnoszenia opakowań szklanych, biegania,- wskakiwania do jacuzzi.

4.Do Spa nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

5.Dzieci poniżej 13 roku życia nie korzystają ze strefy mokrej z wyjątkiem niedziel w godzinach od 12:00 do 14:00.

6. Na terenie Spa prosimy o zachowanie ciszy. Pracownicy Spa po  wcześniejszym upomnieniu mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w inny sposób wpływają na dyskomfort  gości. W takim wypadku hotel nie zwraca poniesionych kosztów wstępu.

7. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie recepcji Spa o chęci korzystania z jacuzzi.  Jacuzzi włączane jest wyłącznie przez pracownika Spa.

8. Na terenie strefy mokrej obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze. W razie nieposiadania przy sobie obuwia zamiennego można zakupić klapki jednorazowe w recepcji Spa.

9. Przed wejściem do sauny, łaźni lub jacuzzi należy umyć całe ciało pod natryskiem.

10. Korzystanie z sauny suchej powinno odbywać się wyłącznie w ręczniku (bez kostiumów kąpielowych, slipek oraz klapek).

11. Korzystanie z łaźni parowej powinno odbywać się wyłącznie w strojach kąpielowych lub slipkach (bez ręczników).

12.Należy przebrać się w szatni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach.

13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie Spa.

14.Szlafroki wypożyczane są dla Gości za odpłatnością.

15.Prosimy zgłaszać personelowi Spa wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na komfort korzystania ze Spa.

16. W sytuacji spóźnienia się na zabieg przez Gościa, czas ten zostaje odliczany od łącznego czasu zabiegu.

17. Prosimy o informacje co do zmiany godziny zabiegu lub odwołania rezerwacji przed planowanym terminem co najmniej z 2-godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie klient będzie obciążony za zabieg.

18. Hotel dba o życie i zdrowie Gości, dlatego też podczas udzielania Gościowi usługi wchodzącej w zakres usług SPA, pracownik Hotelu celem prawidłowego wykonania zabiegu, może spytać Gościa o przeciwskazania wykonania zabiegu.

W zakres udzielanych odpowiedzi mogą wchodzić dane osobowe o szczególnej kategorii (dane dotyczące zdrowia). Administrator ma prawo przetwarzać te dane, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych o szczególnej kategorii, nie będzie możliwe wykonanie przez Hotel usługi SPA. Dane pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Administratorem danych osobowych gości Hotelu*** Perła Południa – dalej „Hotel” lub „Administrator” jest PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR Sp.k. z siedzibą w Rytrze, 33-343 Rytro 380, KRS 0000720510, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720510, posiadająca NIP: 7343556479, REGON: 369566603. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail hotel@perlapoludnia.pl. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Regulaminie Hotelu, w obowiązkach informacyjnych wywieszonych w Hotelu oraz w „Polityce prywatności”, która znajduje się na naszej stronie internetowej. 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz innych Gości prosimy o zastosowanie się do powyższego regulaminu.

 

Życzymy udanego relaksu w naszym SPA.