SPA |
 1. Spa jest strefą ciszy i relaksu.
 2. Na terenie Spa należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Na terenie Spa obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek, wnoszenia opakowań szklanych, biegania,- wskakiwania do jacuzzi.
 4. Do Spa nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia nie korzystają ze strefy mokrej z wyjątkiem niedziel w godzinach od 12:00 do 14:00.
 6. Na terenie Spa prosimy o zachowanie ciszy. Pracownicy Spa po  wcześniejszym upomnieniu mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w inny sposób wpływają na dyskomfort  gości. W takim wypadku hotel nie zwraca poniesionych kosztów wstępu.
 7. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie recepcji Spa o chęci korzystania z jacuzzi.  Jacuzzi włączane jest wyłącznie przez pracownika Spa.
 8. Na terenie strefy mokrej obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze. W razie nieposiadania przy sobie obuwia zamiennego można zakupić klapki jednorazowe w recepcji Spa.
 9. Przed wejściem do sauny, łaźni lub jacuzzi należy umyć całe ciało pod natryskiem.
 10. Korzystanie z sauny suchej powinno odbywać się wyłącznie w ręczniku (bez kostiumów kąpielowych, slipek oraz klapek).
 11. Korzystanie z łaźni parowej powinno odbywać się wyłącznie w strojach kąpielowych lub slipkach (bez ręczników).
 12. Należy przebrać się w szatni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach.
 13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie Spa.
 14. Szlafroki wypożyczane są dla Gości za odpłatnością.
 15. Prosimy zgłaszać personelowi Spa wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na komfort korzystania ze Spa.
 16. W sytuacji spóźnienia się na zabieg przez Gościa, czas ten zostaje odliczany od łącznego czasu zabiegu.
 17. Prosimy o informacje co do zmiany godziny zabiegu lub odwołania rezerwacji przed planowanym terminem co najmniej z 2-godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie klient będzie obciążony za zabieg.
 18. Hotel dba o życie i zdrowie Gości, dlatego też podczas udzielania Gościowi usługi wchodzącej w zakres usług SPA, pracownik Hotelu celem prawidłowego wykonania zabiegu, może spytać Gościa o przeciwskazania wykonania zabiegu.

 

W zakres udzielanych odpowiedzi mogą wchodzić dane osobowe o szczególnej kategorii (dane dotyczące zdrowia). Administrator ma prawo przetwarzać te dane, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych o szczególnej kategorii, nie będzie możliwe wykonanie przez Hotel usługi SPA. Dane pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Administratorem danych osobowych gości Hotelu*** Perła Południa – dalej „Hotel” lub „Administrator” jest PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR Sp.k. z siedzibą w Rytrze, 33-343 Rytro 380, KRS 0000720510, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720510, posiadająca NIP: 7343556479, REGON: 369566603. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail hotel@perlapoludnia.pl. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Regulaminie Hotelu, w obowiązkach informacyjnych wywieszonych w Hotelu oraz w „Polityce prywatności”, która znajduje się na naszej stronie internetowej. 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.