ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych gości Hotelu*** Perła Południa – dalej „Hotel”  lub „Administrator” jest PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR Sp.k. z siedzibą w Rytrze, 33-343 Rytro 380, KRS 0000720510, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720510, posiadająca NIP: 7343556479, REGON: 369566603.

Administrator dokłada wszelkiej staranności, by interesy i prawa osób, których dane dotyczą, były odpowiednio chronione, a  w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane  dla oznaczonych,  zgodnych z prawem  celów i niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • przechowywane  w postaci umożliwiającej  identyfikację osób, których  dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

ZBIERANIE, GROMADZENIE I DOSTĘP DO DANYCH

Dane zbierane przez serwis podczas:

 1. Wysłania przez Ciebie formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail)
 2. Wysłania przez Ciebie zapytania o pokój (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, informacje o Twojej rodzinie);
 3. Rezerwacji pobytu (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu);
 4. Wypełnienia karty pobytu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, okres pobytu, nr PESEL lub nr i seria paszportu, adres e-mail),  
 5. Wyrażenia woli skorzystania z usługi świadczonej przez Administratora tj. usługi SPA (imię i nazwisko, dane o stanie zdrowia, dane kontaktowe – nr telefonu, adres e-mail).
 6. Transakcji zakupu (dane potrzebne do wystawienia faktury);
 7. Wyrażania zgody na marketing bezpośredni produktów i usług, w tym usługę Newsletter (adres e-mail).

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator  postępuje zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, regulującymi podstawy przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych, poinformujemy Cię, czy jest wymagane podpisanie umowy, czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe,  jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Dane osobowe zbierane/ przetwarzane podczas:  

 1. odebrania formularza kontaktowego lub zapytana o pokój - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1. lit. b RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku niepodania wskazanych w formularzu danych osobowych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres udzielania odpowiedzi.
 2. odebrania prośby o rezerwacje pokoju – po skutecznym złożeniu przez Ciebie rezerwacji dochodzi do zawarcia pomiędzy nami umowy o świadczenie usług hotelarskich. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji pokoju. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych w formularzu, nie będziemy mogli dokończyć rezerwacji. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy i przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
 3. oświadczenia woli Gościa do uzyskania innych usług hotelarskich (usługa SPA, basen) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi wykonanie usługi hotelarskiej lub/i innych podobnych usług świadczonych przez Hotel. Dane osobowe podawane w celu skorzystania z usługi SPA (np. w przypadku wywiadu przed zabiegiem) są danymi osobowymi o szczególnej kategorii (dane o stanie zdrowia). Administrator ma prawo przetwarzać te dane, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO*). W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych w dokumencie, nie będziemy mogli świadczyć Ci usług umową przewidzianych. Dane pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później..
 4. w przypadku, gdy Gość wyraził dobrowolną zgodę na marketing bezpośredni i otrzymywanie informacji handlowych w formie usługi Newsletter, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 a RODO) przez czas realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do czasu wycofania przez Gościa zgody w w/w zakresie.
 5. w celu badanie satysfakcji Gościa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora, jakim jest badanie statystyczne zadowolenia Gości z usług Hotelu. Opinię Gościa przechowujemy przez  okres do 1-ego rok od jej wyrażenia.
 6. w celu możliwość kontaktu z przedstawicielami firmy, która składa zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dozwolone jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, którym jest konieczność nawiązywania pomiędzy nami relacji. Administrator przetwarzane dane osobowe przez okres wykonywania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne byśmy mogli nawiązać kontakt.
 7. transakcji zakupu, wystawienia faktury, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i  c RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest nie tylko umowa, ale też przepis prawa. Gdy zażądasz od nas faktury na firmę, będziemy mogli ją wystawić jedynie, gdy podasz nam wymagane przez nas w formularzu dane. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli wystawić faktury. Mamy także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, co wynika z przepisów prawa. Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez czas wskazany przepisami prawa.
 8. wypełnienia zainicjowanego przez Ciebie procesu reklamacyjnego – przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacji na podstawie przepisu prawa i w związku z wykonywaną umową przez okres wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
 9. realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres dochodzenia roszczeń przez Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).
 10. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Administratorem jedynie w celu związanym z realizacją umów świadczonych przez Administratora, w tym:

 1. podmiotom współpracującym z Hotelem przy wykonywaniu umów o świadczenie usług hotelarskich; partnerom biznesowym, którzy dostarczają towary, usługi i oferty,
 2. podmiotowi hostującemu strony internetowe Hotelu;
 3. kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem;
 4. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem;
 5. gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności;
 6. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu;
 7. firmom z zakresu ochrony danych osobowych;
 8. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym, czy prywatnym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

Jedynymi informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane takie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, ani nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobowym. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w serwisach społecznościowych (Facebook). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania usług Administratora,  informowania o wydarzeniach, promocjach, akcjach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest poznanie Twoich preferencji i zainteresowań.

Na naszej stronie znajduje się wtyczka Facebook. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera wtyczkę Facebook, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (siedziba Facebook znajduje się w USA) i tam przechowywana. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Facebook posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy). Facebook przystąpił do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

TWOJE PRAWA

Prawo do wycofania zgody

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Każdorazowo zostaniesz o tym poinformowany. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Celem wykonania swojego prawa, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 

Prawo do przenoszenia

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, czy zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

 

Prawo do sprostowania danych

Mamy prawo do przetwarzania jedynie prawidłowych i aktualnych danych osobowych. Dane nieprawidłowe i nieaktualne mamy obowiązek usunąć lub sprostować. Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych. 

 

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przez nas przetwarzanych, jednakże nie skorzystasz z tego prawa, jeśli:

 1. Mamy podejrzenie, że korzystasz z naszych usług w sposób niewłaściwy;
 2. Masz nieuregulowany dług wobec Administratora;
 3. Masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo.
 4. Jeśli dokonałaś/eś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

 

Prawo do ograniczenia

Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 2. Nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes
 3. Zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 4. Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Możesz dokonać rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego poprzez wycofanie w każdym momencie swojej zgody na marketing bezpośredni lub właśnie poprzez złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane adresowe:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

kancelaria@uodo.gov.pl

Godziny pracy biura: 8.00-16.00

 

INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIE

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.  

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. Pliki niezbędne do działania strony - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie do strony, nawigowanie po stronie, dokonywanie zakupów i rezerwacji wizyty. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe. wykorzystuje  pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowania użytkowników oraz oceny popularności strony, możliwości podejmowania działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 3. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony;
 4. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

KONTAKT

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail hotel@perlapoludnia.pl

 

AKTUALIZACJA

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności na bieżąco.