Analiza wody z dnia 24.05.2017 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015. , poz.2016)

informujemy, że analiza wody z dnia 24.05.2017 r r. wg normy PN-EN ISO 19458:2007, nie wykazała żadnych uchybień i jest zgodna z wyżej cytowanymi przepisami prawnymi.

Aktualności